20 Tháng Ba 2023
Quy chế tổ chức và hoạt động
Image: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2

Thực hiện Công văn số 447/VHTT ngày 18/10/2022 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 về việc phối hợp tuyên truyền chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân Phường 2 thông tin đến người dân trên địa bàn Phường 2 một số biện pháp chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Chuyên mục

Tranh cổ động