25 Tháng Tư 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách
Image: NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Image: NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2023/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH VỀ  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ MẮT ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ  THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Kế hoạch số 2778/UBND-VX ngày 12 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 2 về Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Image: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . (Theo Quyết định số 08/2022/TTg)

Gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nhằm thu hút người lao động trở lại thị trường lao động sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Chuyên mục

Tranh cổ động