16 Tháng Bảy 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: Huỳnh Thị Thúy Oanh | Ngày đăng: 10/07/2024 | Số lần xem: 40

Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động